Menu
Preventivní opatření PSP3 v souvislosti s výskytem koronaviru

Aktuální preventivní opatření Pečovatelské služby Prahy 3 v souvislosti s výskytem koronaviru na území hlavního města Prahy

Praha 24. 3. 2020, Mgr. Emilie Kalová, ředitelka


1) Od 2. 3. 2020 platí na Domech s pečovatelskou službou (v Roháčově i Krásově ulici) doporučené omezení návštěv u klientů Pečovatelské služby zejména pro osoby vykazující známky akutního respiračního onemocnění a těch, kteří se vrátili ze zahraničí.

2) Dle vyjádření pana advokáta Michala Hlouška Městská část Praha 3, coby zřizovatel a pronajímatel bytů zvláštního určení v DPS, není oprávněna k omezení či zákazu návštěv nájemců těchto bytů, a to ani v této výjimečné situaci, neboť v případě bytů zvláštního určení se uplatní obecná právní úprava platná pro nájem bytů, kdy pronajímatel nemá žádnou zákonnou možnost jak svým nájemcům zakázat přijímání návštěv v pronajatém bytě. Jiná situace by nastala v případě podezření na nákazu koronavirem u některého z nájemců – v takovém případě by bylo možné uvažovat o preventivní karanténě veškerých nájemců daného DPS v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a to na základě rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy. I proto v těchto dnech sledujeme zdravotní stav klientů a v případě podezření na nákazu koronavicem je nutné se řídit doporučeným postupem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, který mají všichni pracovníci k dispozici.

3) Od 2. 3. 2020 důsledně prověřujeme, zda se u hospitalizovaných klientů, obzvláště těch s dýchacími obtížemi a horečkou, nepotvrdila nákaza koronavirem, abychom eventuálně mohli neprodleně přijmout příslušná protiepidemická opatření.

4) Vedoucím jednotlivých úseků jsou vedením PSP3 pravidelně předávány doporučené aktualizované protiepidemické pracovní postupy pro pečovatelky v terénu a Domech s pečovatelskou službou. Tyto postupy jsou v souladu s doporučeními Hygienické stanice hlavního města Prahy, Ministerstvem zdravotnictví a Asociací poskytovatelů sociálních služeb. V těchto postupech jsou svými vedoucími všichni pracovníci přímé péče vyškoleni.

5) Začátkem února byl úklid Domů s pečovatelskou službou po dohodě s úklidovými firmami posílen o desinfekci společných prostot i kanceláří (desinfekce podlah, WC, umyvadel, madel, klik).

6) V ordinacích praktických lékařů, kteří mají v Domech s pečovatelskou službou své ordinace, byl na žádost PSP3 zaveden systém telefonického objednávání seniorů na určitou hodinu a dohodnut návštěvní systém v bytech seniorů u indikovaných případů.

7) Dne 9. 3. 2020 byla po konzultaci s MUDr. Karlem Semerádem z preventivních důvodů do odvolání pozastavena činnost Klubu pro seniory při DPS v Roháčově i Krásově ulici.

8) V souvislosti s výskytem koronaviru na území Prahy jsou operativně i pravidelně svolávány telefonické a emailové porady všech vedoucích pracovníků PSP3, sloužící především k přenosu aktuálních informací a jejich soustředění u vedení PSP 3, které na jejich základě pružně reaguje s vydanými nařízeními, doporučeními a podporou. Setkávání pracovníků je omezeno na nezbytnou míru jen v závažných odůvodněných případech.

9) Zásoby osobních ochranných a desinfekčních pomůcek jsou pečlivě evidovány, je vytvořen plán jejich efektivního a zároveň úsporného použití.

10) Úzce spolupracujeme s vedením Městské části Prahy 3 i s Odborem sociálních věcí.

11) PsP3 má dle Doporučeného postupu MPSV (3/2020) vytvořen písemný seznam svých klientů (pro přehlednost a okamžitou dostupnost), kterým poskytuje služby s rozlišením na nízkou, střední a vysokou prioritu pomoci. Pokud je identifikována vysoká míra závislosti na péči jiné osoby, PSP3 osloví rodinu, která může alespoň částečně saturovat potřebnou pomoc.

12) PSP3 nabízí a je připravena zprostředkovat kvalifikovanou pomoc a podporu všem zaměstnancům v oblasti krizové intervence, podpory práce s úzkostí, strachem a panikou formou individuálních konzultací. Tyto intervence mohou být zaměřeny i na podporu uklidňující a stabilizační komunikace s klienty.

13) Sociální šetření v domácnostech klientů a vyhodnocování individuálních plánů bude (až na odůvodněné výjimky) v době pandemie probíhat pouze telefonicky.

14) PSP3 také zprostředkovává informace o prověřených poskytovatelích pomoci, například tyto:

a. Občanům Prahy 3 je k dispozici bezplatná informační linka radnice 800 163 163 a krizová linka 777 465 159. Provoz je zatím zajištěn v pracovní dny v rozmezí 8.00—18.00. V omezeném režimu bude mobilní linka funkční i o víkendech. Praha 3 také nabízí seniorům nad 65 let rozvoz obědů po dobu nouzového stavu – tel. 777 464 855.
b. Hlavní město proto s organizací Život 90 zřizuje speciální linku pro seniory, na které bude možné získat informace nebo ve spolupráci se soukromými obchodníky si objednat balíčky potravin nebo hygienických potřeb. Telefonní číslo 800 160 166 bude k dispozici nonstop. Na krizovou linku se mohou obracet nejen senioři, ale i široká veřejnost, která může na lince upozornit na seniory ve svém okolí, kteří by mohli potřebovat pomoc
c. Dobrovolnické centrum ADRA Praha (tel. 739 605 899) v souvislosti se šířením koronaviru a onemocněním COVID-19 v zemi nabízí pomoc prověřených dobrovolníků. Dobrovolníci ADRA budou pomáhat především s donáškou nákupů potravin a léků nejohroženějším skupinám obyvatel – osamělým seniorům a lidem v izolaci, kteří nemají přirozenou síť sociálních kontaktů ze strany rodiny, sousedů či známých a zároveň si nemůžou objednat nákupy on-line.